Prowadzenie Social Media – Reklama w sieci

E-mail: biuro@smm-polska.pl

Tel: 533 603 686

Chat online: 9:00-19:00

promote_logoo-03

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOK’U

REGULAMIN KONKURSU: „KONKURS NA IMIĘ”

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu  „KONKURS NA IMIĘ” jest NOVAPARK BPD Sp. z o.o., Wrzosowo 2, 72-400 Kamień Pomorski adres 

e-mail:baltyckiparkdinozaurow@wp.pl, NIP: 986 024 6722 , REGON: 367888886 (dalej „Organizator”).

Regulamin konkursu  

KONKURS NA IMIĘ”  

§ 1.  

Postanowienia ogólne  

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zgodnie z którymi odbywa się konkurs „KONKURS NA IMIĘ” (dalej jako: „Konkurs”). 

Organizatorem konkursu jest NOVAPARK BPD Sp. z o.o., Wrzosowo 2, 72-400 Kamień Pomorski adres 
e-mail:baltyckiparkdinozaurow@wp.pl, NIP: 986 024 6722 , REGON: 367888886 (dalej jako:  Organizator”).  

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/baltyckiparkdinozaurowwrzosowo

Materiały uczestników (dalej jako:  Komentarze”) będą opublikowane na wyżej wymienionym profilu na Facebooku 10.05.2024 od 18:00 do 16.05.2024 do godz. 18:00 pod postem konkursowym.

Każdy uczestnik konkursu ( unikatowy Nickname FB) ma prawo do wysyłania 1 komentarza konkursowego spełniającego warunki konkursu.

Fundatorem nagrody w Konkursie jest NOVAPARK BPD Sp. z o.o. ( Organizator). 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest NOVAPARK BPD Sp. z o.o..

Udział w konkursie jest nieodpłatny, Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów, które mógłby ponieść Uczestnik w związku z udziałem w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innych przyczyn, na które Organizator nie ma wpływu, w tym siły wyższej.

§ 2.  

Uczestnictwo w Konkursie  

 Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, która jest obserwatorem kont Bałtyckiego Parku na portalach FB, IG oraz TikTok

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie komentarza z sugerowanym imieniem zwierzaka pod postem konkursowym.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

osoby im najbliższe. Przez „pracownika” lub „współpracownika” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie, itd.), zstępnych (dzieci, wnuki, itd.), rodzeństwo, małżonków rodzeństwa oraz osoby przysposobione.  

Prawa do uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  

Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.   

W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez NOVAPARK BPD Sp. z o.o. ( Organizator).  

§ 3.  

Odpowiedzialność Organizatora  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.  

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

wysyłają komentarze kilkakrotnie z jednego unikatowego Nickname’u FB;

są osobami nieletnimi;  

nie są obserwatorami kont Bałtyckiego Parku na Ig, Fb oraz TikTok’u;

nie oznaczyli 3 znajomych w komentarzu konkursowym, lub konta oznaczone poprzez Uczęstnika są stworzone świeżo bądź  istnieją krócej, niż 2 miesiące;

podejmują działania niezgodne z zasadami Facebooka; 

ingerują w mechanizm działania Konkursu.

§ 4.  

Zgłoszenie konkursowe  

Zgłoszeniem konkursowym jest wysłanie w komentarzu konkursowym na profilu FB pod postem konkursowym wiadomości z sugerowanym imieniem dla zwierzaka oraz oznaczenie trzech znajomych na FB. 

Harmonogram konkursu:

Konkurs zaczyna się 10.05.2024 r. od godz. 18:00 (data pojawienia się postu) do dnia 16.05.2024 r. do godz. 18:00 (data wyświetlana wyników konkursu na story na Ig oraz Fb Bałtyckiego Parku oraz pod postem konkursowym na Fb lub w przypadku remisu ponowne głosowanie (poprzez lajki na story wybranej sugestii imienia na Fb na 1 pełną dobę, czyli do 17.05.2024 r. do godz. 18:15 ) na story na Ig oraz Fb Bałtyckiego Parku oraz pod postem konkursowym na Fb);

Do 16.05.2024 r. do godz. 18:00 klienci Bałtyckiego Parku mogą wysyłać swoje komentarze z sugestią imienia dla zwierzaka pod postem konkursowym jak i zaznaczenie 3 swoich znajomych, komu ten post byłby ciekawy (oznaczamy poprzez „@” i wybieramy użytkownika FB) na profilu FB.

Pod każdym komentarzem inni uczestnicy Fb, nie tylko osoby obserwujące, będą mogli zostawiać lajk/ lajki (polubienia) na wybrane sugestie imienia, które im się spodoba (tzw głosowanie) do 16.05.2024 r. do godz. 18:00;

Wyniki konkursu będą wyświetlane 16.05.2024 r. ok. godz. 18:00 na story na Ig oraz Fb Bałtyckiego Parku oraz pod postem konkursowym na Fb lub w przypadku remisu ponowne głosowanie (poprzez lajki na story wybranej sugestii imienia na Fb na 1 pełną dobę, czyli do 17.05.2024 r. do godz. 18:15 i będą rozmieszczone na story na Ig oraz Fb Bałtyckiego Parku oraz pod postem konkursowym na Fb) na story na Ig oraz Fb Bałtyckiego Parku oraz pod postem konkursowym na Fb);

§ 5.  

Wyłonienie laureatów Konkursu    

Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród uczestników, który:

otrzyma największą ilość lajków (polubień) komentarza konkursowego pod postem konkursowym na FB;

skontaktują się z Organizatorem drogą elektroniczną poprzez komunikator Messenger do 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania informacji o wygranej w celu otrzymania dalszych instrukcji;

Aby otrzymać Nagrodę, wszystkie warunki określone w treści § 5 Regulaminu muszą zostać spełnione.

Laureat nagrody: Miejsce 1 –  otrzyma darmowe jednorazowe wejściówki dla całej rodziny (do 5 osób) do Bałtyckiego Parku, Wrzosowo 2, 72-400 Kamień Pomorski;

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16.05.2024 r. ok. godz. 18:00 lub w przypadku remisu do dnia 17.05.2024 r. do godz. 18:15.

Organizator skontaktuje się z laureatem w terminie do 4 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu – za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, w celu przekazywania dalszych instrukcji co do trzymania nagrody.

§ 6.   

Nagroda  

  W związku z organizacją Konkursu ustanawia się nagroda.  

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

Miejsce 1 – darmowe jednorazowe wejściówki dla całej rodziny (do 5 osób) do Bałtyckiego Parku, Wrzosowo 2, 72-400 Kamień Pomorski;

Zdobywcą nagrody w Konkursie jest:  

w zakresie nagrody, o której mowa w treści § 6  Regulaminu – 1 osoba, której komentarz konkursowy pod postem konkursowym, otrzyma największą ilość lajków (polubień) o których mowa w treści  § 4  Regulaminu spełnią warunki określone w treści § 5  Regulaminu;

w zakresie nagrody, o której mowa w treści § 6 Regulaminu  – Każdy uczestnik biorący udział w konkursie (pod warunkami określonymi w treści § 5  Regulaminu).

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do wpisu każdego uczestnika na stronie: https://www.facebook.com/baltyckiparkdinozaurowwrzosowo

§ 7.  

Zasady przyznawania nagród  

  Decyzja co do wskazania Laureatów oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w niniejszym regulaminie, iż nagrodzona praca nie spełnia wymogów konkursowych lub w jakikolwiek sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:

wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;  

odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego Uczestnika Konkursu 
i przekazania jej na rzecz innego Uczestnika;  

podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w Konkursie;  

w przypadku nagród już przyznanych – odebrania przyznanej nagrody. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1740, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1062, ze zm.).  

Prawo laureata Konkursu do domagania się przekazania lub realizacji którejkolwiek z nagród określonych Regulaminem jest niezbywalne.  

W przypadku rezygnacji z otrzymania Nagrody Głównej, otrzymuje ją Uczestnik następny 
w kolejności.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w przypadku brania udziału conajmniej 15 różnych uczestników, którzy przestrzegają reguły regulaminu.

§ 8.  

Wydanie nagród  

  Nagroda główna: Miejsce 1 – darmowe jednorazowe wejściówki dla całej rodziny (do 5 osób) do Bałtyckiego Parku, Wrzosowo 2, 72-400 Kamień Pomorski.

  § 9.

Przetwarzanie danych osobowych  

Administratorem danych osobowych Uczestników jest NOVAPARK BPD Sp. z o.o., Wrzosowo 2, 72-400 Kamień Pomorski, NIP: 9860246722 („Organizator”).  

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez udział w konkursie i przesłanie danych adresowych w celu wysyłania zamówień.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony  Danych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: NOVAPARK BPD Sp. z o.o., Wrzosowo 2, 72-400 Kamień Pomorski lub poczty elektronicznej na adres e-mail: baltyckiparkdinozaurow@wp.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu oraz wysyłki Nagród – do max 01.11.2023 r., za wyjątkiem komentarza pod postem konkursowym, który może zostać usunięty tylko przez jego autora.

W zakresie wynikającym z RODO i z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres: NOVAPARK BPD Sp. z o.o., Wrzosowo 2, 72-400 Kamień Pomorski, NIP: 9860246722, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem udziału w niniejszym konkursie. Odmowa podania danych lub cofnięcie zgody będzie skutkowało odmową rejestracji Pani/Pana zgłoszenia w konkursie lub niemożnością wysłania nagród.  

W przypadku rezygnacji z otrzymania nagrody, Pani/Pana dane osobowe zostaną natychmiastowo usunięte.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 § 10.  

Postanowienia końcowe  

 Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych w niniejszym Regulaminie.  

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.  

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.  

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na serwisie społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej smm-polska.pl.  

Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.